Đội ngũ công ty

Công ty chúng tôi gồm có các nhân sự: giám đốc(1 người), phó giám đốc(1 người), phòng hành chính nhân sự ( 4 người), phòng thiết kế-ý tưởng(10 người), phòng kế toán (3 người), phòng kỹ thuật (5 người), các đội xây dựng, trang trí ( 12 đội, mỗi đội 7 người)