Uy tín

Uy tín là dám chịu trách nhiệm bởi họ biết rằng tập thể coi mọi quyết định của họ là vì tập thể, cho tập thể chứ không mảy may xen lẫn chút quyền lợi cá nhân nào chi phối quyết định của mình để đạt được sự hài lòng của khách hàng.